Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort istanbul escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort bayan vtunnel
Bugun...
Bizi izleyin:Avusturya'da Şirket Nasıl Kurulur

Tarih: 13-09-2015 13:53:30 + -


Avusturya da şirket kurmak için ne gerekiyor ve hukuki şartları nasıldır,Vergilendirme nasıl işler,Avusturya lı hukuk bürosu tarafından hazırlanan bröşürden faydalanabilirsiniz


Avusturya'da Şirket Nasıl Kurulur

irket Türleri

I. Özet

Avusturya Şirketler Hukuku esas olarak aşağıdaki şirket biçimlerini

öngörmektedir:

- Limited Şirket (Ltd. Şirket)

- Anonim Şirket (A.Ş.)

- Avrupa tipi Anonim Ortaklık (Societas Europea)

- Kolektif Şirket (Kol.Ş.)

- Komandit Şirket (Kom.Ş.)

- “stille Gesellschaft” (stGes)

- “Eingetragene Erwerbsgesellschaft” (EEG)

- Medeni Hukuk Adi Şirketi (GesbR)

Ltd. Şirketler Avusturya’da en çok rastlanan şirket türüdür.

Ticaret siciline kayıtlı olan tüzel kişiliklerin yaklaşık 2/3’ü Ltd.

Şirkettir.

Ltd. Şirket türünün daha çok tercih edilme sebebi, Ltd. Şirketin

şahıs şirketlerinin avantajlarını (hareketlilik ve uyum yeteneği) ve

şirket ortaklarının şahsi olarak sorumlu olmamaları avantajlarını

birleştirmesinin yanında kuruluş sermayesinin düşük olmasıdır.

Bu sebeple bu broşürde Ltd. Şirket tafsilatlı olarak irdelenecek,

sair şirket biçimlerine ise kısaca değinilecektir.

 

II. Limited Şirket

1.         Genel açıklama

Ltd. Şirket tüzel kişiliği vardır. Şirket alacaklılarına karşı sınırsız

sorumludur. Ortaklar şirketin borçlarından şahsi olarak sorumlu

değillerdir. Ancak ortaklara başlangıç sermaye paylarını getirmek

vazifesi düşmektedir. Ltd. Şirket ortakları her ortağın kendi

sermaye payını getirmesi konusunda şirkete karşı müteselsilen

sorumludurlar.

Ltd. Şirketler hukuku 1906 da çıkarılan ve bir hayli değişikliklerle

uğrayan Limited Şirketler Kanununda düzenlenmiştir

(GmbHG 1906).

2.         Şirket Kuruluşu

2.1. Şirket sözleşmesi/ Kuruluş beyannamesi

Noterde düzenleme şeklinde yapılan şirket sözleşmesi asgarî iki

kişi (gerçek veya tüzel kişi veya şahıs şirketi) tarafından akdedilir.

İdare yetkisine sahip olanların şirket sözleşmesini akdedebilmeleri

için noterde düzenlenmiş şirket mukavelesine ekli

bu hususta özel yetkiyi içeren vekâletname ile yetkilendirilmiş

olmaları gerekmektedir.

Noter masrafları Noterlik Tarifesi Kanununa göre belirlenir.

Masrafın temel ölçüsü kural olarak şirketin ana sermayesine bağlıdır.

Ana sermayenin artırılması söz konusu ise artırılan miktar

matrah olarak alınır.

Şirket sözleşmesi aşağıdaki maddeleri mutlaka ihtiva etmek zorundadır:

Ticaret ünvanı ve Şirketin merkezi

İşletmenin konusu

Esas sermayenin miktarı

Her ortağın koyacağı sermayenin miktarı

2.1.1. Ticaret ünvanı ve Şirketin ikametgahı

Ticaret ünvanı, ya işletmenin konusunu içermeli ya da otaklardan

birinin adına atıfta bulunmalı ve her halükarda ‘Ltd. Şirket’

(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ibaresini ihtiva etmelidir.

Ticaret ünvanı duruma göre değişik şekillerde kısaltılabilir

(mesela: GmbH ya da GesmbH). Şirketin ikametgâhı mutlaka

Avusturya’da olmalıdır.

 

2.1.2. İşletmenin konusu

Bir Ltd. Şirket sigortacılık, ipotek bankacılığı, fon ortaklığı

şirketi tarzında bir faaliyet ve siyasal faaliyetler dışında kanunen

müsaade edilen her amaç için kurulabilir. Bir Ltd. Şirketin

bankacılık faaliyeti yapması Maliye Bakanlığı’nın özel iznine

tabidir.

2.1.3. Esas sermayenin miktarı ve konulan sermaye

Asgarî esas sermaye 35.000 Euro dur. Bir ortağın koyabileceği

asgarî sermaye ise 70 Euro olmalıdır. Ana sermayenin en az yarısı

(17.500 Euro) nakit olarak ödenir. Kalan miktarın şirketin

kuruluşunda hemen ödenmesi gerekmez. Bu kalan miktar aynî

sermaye olarak da ödenebilir. Sadece iki istisnai durumda esas

sermaye tamamıyla ayni sermaye olarak gösterilebilir:

Eğer bir Ltd. Şirket yalnızca beş yıldan bu yana mevcut bir

veya daha çok şirketin devamını sağlamak amacıyla kurulursa,

ya da

aynî sermaye ile kuruluşta Anonim Şirketler Hukuku kurallarına

riayet edilirse.

 

2.1.4. Kuruluş beyannamesi

Bir Ltd. Şirket yalnız bir kişi tarafından da kurulabilir. Böyle tek

kişilik Limited Şirket kuruluşlarında şirket ana sözleşmesinin

yerini şirketin kurulma beyannamesi (kuruluş beyannamesi) alır.

Kuruluş beyannamesinin de şirket kuruluş sözleşmesinde olduğu

gibi noterde düzenleme şeklinde yapılması gerekir. Şirketin

kurulmasına ilişkin beyanname Şirket sözleşmesi için öngörülen

kurallara tabidir.

 

2.2. Şirket Ortakları

Her gerçek veya tüzel kişi bir Ltd. Şirketin ortağı olabilir. Ortakların

Avusturya vatandaşı olması yahut ikametgâhlarının

Avusturya’da olması zorunluluğu yoktur.

Şirket yöneticilerinin Ltd. Şirketin ticaret siciline tescilinden

önce atanmaları gereklidir, zira şirket tescilini yalnızca yöneticiler

yapmaya yetkilidirler.

 

2.3. Esas sermayenin ödenmesi

Her ortağın üstlendiği nakdî sermayenin asgarî ¼’ünü yatırması

(ancak en az 70 Euro) gerekmektedir. Aynî sermayenin tümü

getirilmek zorundadır.

 

2.4. Ticaret siciline bildirim ve tescil

Ltd. Şirket ancak yetkili Eyalet Mahkemesi (Landesgericht) tarafından

ticaret siciline tescille tüzel kişilik kazanır. Ticaret siciline

tescil için tüm şirket yöneticilerinin imzası ve noterin onayı

gerekmektedir. Aşağıdaki bilgiler mutlaka verilmelidir:

Ticaret ünvanı

Şirketi türü

Şirketin merkezi

İşyeri adresi

İhtiyari: Şirket amacının kısaca tarifi (en çok 40 satır)

Esas sermayenin miktarı

Yıllık bilanço için bilânço günü

Şirket yöneticilerinin temsil yetkileri

Şirket sözleşmesinin (kuruluş beyannamesinin) akdedildiği gün

Şirket yöneticilerinin isimleri, doğum tarihleri, adresleri, temsil

yetkisinin biçimi (tek veya birlikte temsil)

Ortakların adları, doğum tarihleri yahut ticaret sicili numaraları,

adresleri ve konulan sermayeler ve bu sermayelerin ödenen

miktarları

Gerekli durumda: ticarî mümessillerin isimleri, doğum tarihleri

ve adresleri ve temsil yetkisinin biçimi (tek veya birlikte

temsil)

Gerekli durumda: denetim kurulu üyelerinin adları, doğum

tarihleri, adresleri ve kurul başkanı ve başkan vekilinin kim

olduğunun beyanı

Gerekli durumda: Şirketin faaliyet süresinin tahdidi

Gerekli durumda: Avusturya’da şube açılması ve adresi

Gerekli durumda: Mevcut ticaret ruhsatnamesi beyanı

Aşağıdaki evraklar ticaret siciline tescil başvurusuna iliştirilmiş

olmalıdır:

Şirket sözleşmesi (tek kişilik Ltd. Şirket kuruluşunda şirketin

kuruluş beyannamesi)

Şirket yöneticilerinin atanmasına dair noter tasdikli ortaklar

kararı

Tüm şirket yöneticilerinin imzaladıkları noter tasdiki gerekmeyen

ortaklar listesi (ortakların adları, doğum tarihleri yahut

ticaret sicili numaraları ve ortakların adresleri, her ortağın

taahhüt ettiği sermaye ve bu sermaye üzerinden ödenmiş olan

miktarların beyanı)

Tüm şirket yöneticileri tarafından imzalanmış noter tasdiki

gerekmeyen şirket yöneticileri listesi (şirket yöneticilerinin

adları, doğum tarihleri, adresleri ve temsil salahiyetlerinin

başlama tarihleri – kuruluş anında: Şirketin ticaret siciline

tescil günü – ve temsil salahiyetinin biçimi – tek veya birlikte

temsil)

Şirket yöneticilerinin ve ticari mümessillerin noter tasdikli

imzaları

Kanun tarafından öngörülmüş ise (mesela işletmenin konusu

bankacılık ise): ilgili resmi makamının izni

Şirket vergisinin ödendiğine dair Vergi Dairesinden belge

(temiz kâğıdı) yahut noter veya avukattan alınan şahsi sorumluluk

belgesi (Selbstberechnungserklärung)

Koyulan sermayenin öngörülen miktarının nakit ödendiğine

ve şirket yöneticilerinin tasarruf yetkilerinin karşı alacak nedeniyle

sınırlanmadığına dair bir Avusturya bankasının tasdiki

Şirket yöneticilerinin ana sermayenin ödendiğine dair bir

açıklaması (kural olarak ticaret siciline tescil anında mevcut

olmalıdır)

Gerekli durumda: ticaret ünvanının karışma tehlikesi bulunmadığına

dair yer itibariyle yetkili Ticaret Odasından alınan

rapor

Gerekli durumda: Denetim kurulunun, kurul başkanının ve

başkan vekilinin seçimine ilişkin noter tasdikli şirket ortakları

kararı

2.5. Kuruluş halindeki şirket

Şirket sözleşmesinin hazırlanması aşamasında ve şirketin ticaret

siciline tescili esnasında ‘kuruluş halindeki şirket diye’ anılan

şirket oluşur. Şirketin ticaret siciline tesciliyle birlikte bu kuruluş

halindeki şirket sona erer.

 

2.6. Kuruluş masrafları – tescil harçları

Şirketin kuruluşunda % 1 oranında şirket vergisi ödenmesi

zorunludur. Ticaret vergisi ortakların üstlendikleri sermayeler

üzerinden belirlenir.

Bir şirket yöneticisi ve iki ortaklı bir Ltd. Şirketin tescili için

gerekli olan Mahkeme masrafı 303 Euro dur. Viyana Gazetesine

yayınlanacak ilk 5 satır için halihazırda 40 Euro, her ek satır

için ise 6 Euro ödenmektedir. Kural olarak şirketin kurulması

ve kuruluşa ilişkin masraflar kurucular


FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Avrupa Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Fas Turizmi ve Fas Resimleri
  Fas Turizmi ve Fas Resimleri
 • Bir Gül Bahçesine Girercesine
  Bir Gül Bahçesine Girercesine
 • Poz veren hayvanlar
  Poz veren hayvanlar
 • Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
  Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
 • Halı ve Kilim Motiflerinden Örnekler
  Halı ve Kilim Motiflerinden Örnekler
 • 1932 Yılı Reklamları
  1932 Yılı Reklamları
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
  Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
 • Frikik oyunu
  Frikik oyunu
 • Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
  Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
 • Bob Marley-no woman no cry
  Bob Marley-no woman no cry
 • Kedilerin efendisi
  Kedilerin efendisi
 • Osmangazi köprüsünden geçiş
  Osmangazi köprüsünden geçiş
VİDEO GALERİ
YUKARI