Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort istanbul escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort bayan vtunnel
Bugun...
Bizi izleyin:Hollanda Vergi Sistemi ve Şirketler

Tarih: 14-09-2015 11:10:50 + -
Hollanda Vergi Sistemi ve Şirketler

     Hollanda vergi sistemi, dolaysız vergiler olan “Gelir, kazanç ve servet vergileri” ve “Dolaylı vergiler” başlıkları altında ele alınacaktır.

 

A) GELİR, KAZANÇ VE SERVET VERGİLERİ

 

1. Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Primleri

Gelir vergisi, kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergidir. Hollanda’da vergilendirilebilir gelirle ilgili farklı vergi oranlarına tabi 3 kategori bulunmaktadır.

 

· Kategori 1: Buraya işten ve evden sağlanan gelir dahil edilmektedir. Söz konusu gelirlerden %33,60 ile %52 arasınada kademeli olarak değişen oranlarda vergi ve sosyal güvenlik kesintileri yapılmaktadır.

 

· Kategori 2: Önemli miktarlardaki faiz gelirleri bu kategoriye girmektedir. Uygulanan vergi oranı %25’tir.

 

· Kategori 3: Tasarruf ve yatırımlardan elde edilen gelir bu kategoriye girmektedir. Oran %30 olup, toplam net değer üzerinden %4’lük sabit bir kar hesaplanarak bu kar üzerine vergi oranı uygulanır. Net değer, mal varlıklarının (bunlar tasarruf mevduatı, kiraya verilmiş mülk, hisseler vb. olabilir) borçlar düşüldükten sonra kalan değeridir. Referans tarihler 1 Ocak-31 Aralıktır. Vergi 20.315,-Euro’yu geçen değerlere uygulanmaktadır.

 

Sosyal Güvenlik Katkıları: Gelir vergisi yanında, sosyal güvenlik katkıları da Vergi İdaresi tarafından uygulamaktadır. Sosyal güvenlik katkılarına yaşlılık sigortası (aow), geriye kalan akrabalar ödeneği (anw), istisnai sağlık masrafları (awbz) ve çocuk yardımı dahildir. Sosyal güvenlik katkıları, gelir vergisi ile birlikte toplam bir miktar olarak ödenmektedir.

 

2. Ücret Vergisi

Bir kişinin her yıl tek başına yüksek miktarlarda gelir vergisi ve sosyal güvenlik primi ödemesini önlemek için iki türlü stopaj vergisi hayata geçirilmiştir. Bunlardan birisi ücret vergisi ve diğeri şirket ortaklarına dağıtılacak kar üzerine uygulanan “kar payı vergisi”dir.

İcret vergisi stopajı brüt ücretten direkt kesilmektedir. İşveren, ücret vergisi ve sosyal güvenlik primi kesintilerini yapar ve bunları daha sonra Vergi İdaresi’ne gönderir.

 

Ücret vergisi ve sosyal güvenlik katkıları aşağıda gösterilmektedir:

Ø İlk 17,579 Euro: %33.60 (%2,45 gelir vergisi, %31,15 sosyal güvenlik katkıları)

Ø İkinci 14,010 Euro: %41,85 (%10,70 gelir vergisi, %31,15 sosyal güvenlik katkısı)

Ø Üçüncü 22,271 Euro: %42 gelir vergisi.

Ø Bunun üstü %51 gelir vergisi.

 

3. Kurumlar Vergisi

Belirli firmaların, örneğin anonim şirket (NV) ve limited şirketlerin (BV) karları üzerinden alınan vergidir. Kar amaçlı faaliyetlerde bulunan kurum ve derneklerde bu vergiye tabidir. Vergilendirilebilir karın ilk 40.000 Euro’su için %20, 40.000-200.000 Euro’luk kısmı %23 ve 200.000 Euro’yu aşan kısmı %25,5 vergi oranı uygulanmaktadır. Eğer firma geçmiş yıllarda zarara uğramış ise, bu miktar vergilendirilebilir kardan düşülebilmektedir.

 

3. Kar Payı Vergisi

Firmalar hissedarlarlarına dağıttıkları kar payları %15 stopaja tabidir. Kar payı vergisi kesintileri şirketler tarafından yapılır ve bu kesintiler Vergi İdaresine iletilir. Böylece kar payının %85’i hissedarların eline geçer.

 

Yabancı bir kuruluşa kar payı dağıtılırken, prensipte %15 kar payı vergisi halen geçerlidir. Ancak, bir çok istisnalar vardır:

· Kar payı alan yabancı kurumun ortaklık muafiyetlerinden yararlanma hakkı varsa ve ortaklık Hollanda’da yerleşik bir firmaya ait ise kar payı vergisi alınmamaktadır.

· Diğer bir AB ülkesinde kayıtlı bir firmaya kar payı ödeniyor ve kar payı alan şirket Hollandalı şirkette en az %5 hisse sahibiyse, Hollandalı firmanın kar payı stopajını yapması gerekmemektedir.

· Kar payı muafiyetine sahip olmıyan Hollanda dışında yerleşik (örnegin Türkiye’de yerleşik) gerçek kişiler ve firmalar için de Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşmaları çerçevesinde %15’ten düşük oranlarda kar payı vergisi stopajı uygulanabilmektedir. Ülkemiz ile Hollanda arasında da Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması bulunmaktadır.

 

4. Veraset Vergisi, Hibe Vergisi (Hediye), İntikal Vergisi

a) Veraset (Miras) Vergisi:

En son ikamet ettiği yer Hollanda olan bir kişinin sahip olduğu tüm mal varlığının değeri üzerinden ödenmesi gereken vergidir. Eşi, çocukları ve yakın akrabaları, uzak arkabaları veya akrabası olmayan kişilerden daha az vergi ödemektedirler. Bir çok şey miras vergisinden muaftır. Eşlerden birisinin veraseti olan mal, belirli koşullara uyan beraber oturan ancak evli olmayan çiftler, çocuklar, özürlü çocuklar, anne baba, diğer kan bağları, Hollanda faaliyet gösteren sosyal ve genel ilgili kamu kuruluşları... Bu durumlarda muafiyetten yararlanabilmek daha bir çok koşula tabiidir. Emeklilik hakkı, hak sahiplerinin muafiyet hakkından tam yada kısmen düşülmektedir.

 

Veraset vergisi, sahip olunan varlığın vergiye tabi kısmına uygulanmaktadır. Sahip olunan varlığın değerine ve varislere göre asgari ve azami vergi oranları vardır:

· Eşler, çocuklar ve beraber oturan ancak evli olmayan eşler asgari tarifeye tabidirler (%5-%27).

· Anne-baba, kardeşler için asgari tarife %26, azami %53; akraba olmayan kişiler için %41 ve%68’dir.

· Dini, ideolojik, sosyal yardım, kültürel ve ilmi konularda faaliyet gösteren dernek ve vakıflar ile Hollanda’da sosyal ve kültürel konularda çalışan kamu kurumlarına miras kalan mal tam muafiyete tabidir.

 

b) Hediye (Hibe) Vergisi:

Hollanda’da yerleşik bir şahıstan hediye amacıyla alınmış herşeyin değeri üzerinden alınan vergidir. Vergi oranları veraset vergisi oranları ile aynıdır. Yine, bazı miktarlar hediye vergisinden muaftır. Bu muafiyete, anne-baba tarafından çocuklara verilen hediyeler ve diğer bazı durumlar dahildir. Muafiyet, şartlara bağlı olabilmektedir.

 

c) İntikal Vergisi:

Hollanda dışında yerleşik kişilere ait olan ve Hollanda’da bulunan belirli varlıklar (örneğin gayri menkul) miras ya da hediye yoluyla başkasına intikal ederken uygulanan vergidir. İntikal vergisinde muafiyet ve istisna yoktur. Vergi oranları veraset vergisinde olduğu gibidir.

 

5. Şans Oyunları Vergileri

Kazanılan ikramiye değeri 454 Euro’dan fazla olduğu takdirde vergi ödenmektedir. Piyasa değeri olan her mal “ikramiye” olarak kabul edilmektedir. Hollanda’da bazı loto oyunları vergiyi kaynağında keserek net ödeme yapmaktadır. Yabancı bir şans oyunundan ikramiye kazanan bir kişi ,durumu Vergi Dairesine bildirmekte sorumludur. Vergi oranı %29’dur.

 

 

B) DOLAYLI VERGİLER

 

1. Katma Değer Vergisi

Katma değer vergisi (KDV), Hollanda’da Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) adı altında uygulanmaktadır. AB’nin KDV mevzuatı Hollanda mevzuatına Wet op de Omzetbelasting (İşlem Vergisi Kanunu, 28 June 1968, Stb. 1968, 329) ile aktarılmıştır. KDV, genel tüketim vergisi olup, özel harcamalardan alınmaktadır ve tüketicinin mal ve hizmete ödediği fiyata dahil edilmiştir. Tüm firmalar, örneğin fırın, su tesisatcısı, imalatcı sonradan vergiyi Vergi Dairesine göndermektedir. İşletmeler tahsil ettikleri KDV miktarından diğer işletmecelerce kendilerinden alınan KDV miktarını düşerek farkı Vergi Dairesine yatırırlar. Eğer fark eksi bakiye veriyorsa, Vergi Dairesi bu miktarı ilgili işletmeye iade eder.

 

Bazı işlemlere vergi istisnası uygulanır. Böyle durumlarda firma KDV almaz ve firmanın ödediği KDV vergiden düşülemez. İstisna tutulan faalitlere çeşitli sağlık hizmetleri, belirli çeşit eğitim, sigorta ve bankacılık işlemleri dahildir.

 

Genel KDV oranı %19’dur. Buna ilaveten 2 özel oran bulunmaktadır:

· Düşük oran %6: Gıda, ilaç, su, tarımsal üretimde kullanılan bazı mal ve hizmetler, bir takım tıbbi yardımlar, bazı yoğun işcilik gerektiren hizmetler, kitap ve dergiler, yolcu taşımacılığı, bir takım eğlence hizmetleri (spor yarışmaları, sirk, tiyatro faaliyetlerine giriş ücretleri vb.) %6’lık orana tabidir.

· Sıfır vergi oranı (%0): Belirli koşullarla, AB dışındaki bir ülkeye ihracat gibi sınır ötesi işlemler ile AB içindeki firmalara yapılan mal satışları ve bu satışlarla ilgili hizmetlerde %0 KDV uygulanmaktadır. Sonuçta mallar Hollanda’dan KDV’siz olarak çıkmaktadır.

 

 

2. Özel Tüketim Vergileri

Belirli tüketim mallarına uygulanmaktadır. Bu vergiye tabi olan ürünler alkollü içkiler (şarap, port, sherry ve bira vb.), tütün, petrol ve diğer mineral yağlardır (motorin , benzin ve lpg). KDV’de olduğu gibi tüketim vergisi tüketici fiyatına dahil edilir. Vergi, daha sonra Hollandalı imalatcı, ticaret ile uğraşan kişiler ve ithalatçı tarafından Vergi Dairesine ödenir. Meyve suyu, sebze suyu, maden suyu, gazozlu içecekler ve tatlı içecekler gibi alkolsüz içeceklere ayrı bir tüketim vergisi uygulanmaktadır.

 

Bu vergiler, AB düzeyinde 92/12/EEC sayılı Direktifle genel kurallara bağlanırken özel ürün bazında AB’nin ayrıntılı düzenlemeleri de mevcuttur. Söz konusu mevzuat Hollanda hukukuna Wet op de accijns (Özel Tüketim Vergileri Kanunu, 31 October 1991, Stb. 1991, 561) ile aktarılmıştır.

 

Ürünler bazında özel mevzuat düzenlemeleri de mevcuttur:

· Wet belastingen op milieugrondslag (Çevre Vergileri Kanunu, 23 December 1994, Stb. 1994, 923)

· Wet voorraadvorming aardolieprodukten (Petrol Ürünleri Depolama Kanunu, 28 March 2001, Stb. 2001, 155).

· Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten (Alkolsüz içkiler ve diğer Bazı Ürünlerde Tüketim Vergisi Kanunu, 24 December 1992, Stb. 1992, 685)

 

2008 yılı itibariyle uygulana tüketim vergileri aşağıdadır:

· Alkollü ickilerde, 1 hektolitre içkide bulunan %1 alkol için 15.04 Euro.

· Bir litre benzinde (euro, kuşunsuz) tüketim vergisi 0,689 Euro senttir. Tüketim vergisi yanında KDV’de uygulanmaktadır.

· Tütünde tüketim vergisi aynı zamanda satış fiyatı ile alakalıdır. Örneğin, 25 tanelik bir paket sigara fiyatı 4,60 Euro’nun 2,63 Euro’su tüketim vergisidir.

· Bir litre limonatada tüketim vergisi 5,5 Euro sent, bir litre meyve suyu, sebze suyu ve maden suyu için yaklaşık 4,13 Euro senttir.

 

 

3. Hukuki İşlem Vergileri

            Devir (Transfer) vergisi, sigorta vergisi ve sermaye vergisi hukuki işlem vergileridir. Bu vergiler genellikle firmalar için geçerlidir.

 

a) Devir Vergisi:

Hollanda’da bulunan ev, arsa vb. gayri menkullerin yasal sahipliği ve kullanım hakkı devri yapıldığında uygulanır. Genellikle noterde düzenlenen bir senetle devir yapılır ve bu esanada noter tarafından vergi kesilerek Vergi İdaresi’ne gönderilir. Devir vergisi oranı %6’dır ve gayri menkulün piyasa değeri üzerine uygulanır.

 

b) Sigorta Vergisi:

Sigorta yaptırılırken uygulanır. Hayat sigortası, kaza sigortası, malüllük ve işgörmezlik sigortası, sağlık sigortası, işsizlik sigortası ve nakliye sigortası vergiden muaftır. Vergi oranı %7,5 olup sigorta primi üzerine uygulanır.

 

c) Otomobil ve Motosiklet Vergileri:

Otomobil ve motosiklet vergileri aracın tescili ya da Hollanda karayollarına ilk çıkışı esnasında bir kereliğine uygulanır. Araç yeni ise satıcı ya da ithalatçı, bir kişi eski bir araç ithal ediyorsa doğrudan o kişi vergiyi ödemekle sorumludur. Taksiler, işletmecilerin nakliye araçları, itfaiye ve polis araçları gibi bazı araçlar vergiden muaftır. Ayrıca, başka bir ülkede tescil edilmiş otomobiller de bazı koşullarla vergiden muaf tutulabilir.

 

            Benzinli araçlar için uygulanan vergi, net katalog fiyatının %42,33’ünden 1.442 Euro düşülerek bulunan rakamdır. Dizel araçlar için uygulanan vergi ise, net katalog fiyatının %42,33’üne 307 Euro eklenerek bulunan rakamdır.

 

Motosikletlerin net satış fiyatı 2.133 Euro’ya kadar olanlarda net katalog fiyatının %9,66’sı oranında vergi uygulanır. Net satış fiyatı 2.133 Euro’yu geçen motosikletlerde, net katalog fiyatının %9,66’sından 210 Euro düşülerek uygulanacak vergi bulunur.

 

            Kullanılmış araç ve motosikletler için aracın değer düşüşüne paralel olarak uygulanacak vergi düşürülmektedir. Vergi, bir yaşından sonra %37, iki yaşından sonra %47 ve maksimum %90 oranında düşürülerek uygulanır. 25 yaşı ve üzerindekiler için vergi alınmaz.

 

4. Motorlu Araç Vergisi

Kendi adına tescilli otomobil, van, motosiklet ya da kamyonu olan kişiler mototrlu araç vergisi ödemekle yükümlüdür. Otobüsler için, karayollarına çıktıkları zaman motorlu araç vergisi ödenir. Ödenecek vergi, aracın türüne, ağırlığına, otomobillerde yakıt türüne, CO2 emisyonuna, kişinin ikamet ettiği eyalete (Hollanda’da 12 eyalet vardır), römorku olup olmamasına ve kaç dönemdir vergi ödeniyor olmasına göre değişmektedir.

 

Ağır taştlar için, Hollanda karayollarını kullanma karşılığında Eurovignet adı verilen bir vergi uygulanır. Sadece eşya taşımacılığında kullanılan ve taşıma haddi 12 ton ve üzeri olan araçlar ağır taşıt sınıfına girerler. Eurovignet, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsveç ve Danimarka arasındaki bir anlaşmaya dayanmaktadır. Günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak ödenebilen Eurovignetin tutarı, aracın dingil sayısına ve Euro sınıflandırmasına (euro-2, euro-3, euro-4) göre belirlenir. Vergi ödenerek Eurovignet belgesi alınır ve bu belge aracta bulundurulur. Anlaşmaya taraf ülkelerden birinde (Almanya hariç) Eurovignet alınan araçlar, geçerli olduğu süre içerisinde Hollanda’da ayrıca vergi ödemeden Hollanda karayollarını kullanabilir.

 

5. Çevre Vergileri

Hollanda’da yeraltı suyu, musluk suyu, atık, kömür, enerji ve paket vergileri isimleri altında çeşitli çevre vergileri uygulanmakatdır.

 

a) Yeraltı Suyu Vergisi:

Yerlatı suyu çıkaran firmalar (su dağıtım firmaları, çiftlikler, drenaj şirketleri, soğutma suyu olarak kullanan firmalar vb.) bu vergiye tabidirler. Vergi oranı, çıkarılan suyun metreküpü başına 0,1883 Euro’dur.

 

b) Musluk Suyu Vergisi

Su aboneliği olan ev ya da işyerleri bu vergiyi öderler. Vergi, azami 300 metreküpe kadar olan tüketim üzerinden alınır. Vergiyi su dağıtım şirketi toplar ve Vergi İdaresi’ne iletir. Vergi oranı, kullanılan suyun metreküpü başına 0,151 Euro’dur.

 

c) Atık Vergisi

Atık toplama tesisleri bu vergiyi öderler. Vergi tesise giren atık üzerinden alınır. Vergi miktarı bir ton atık için 88,21 Euro’dur.

 

d) Kömür Vergisi

Kömür işleme ve depolama firmaları bu vergiyi öderler. Vergi, bu işi yapabilmek için gerekli iznin alınması aşamasında ödenir. Vergi oranı 12,95 Euro/1.000 kg.dır.

 

e) Enerji Vergisi

Enerji vergisi, doğal gaz, elektrik ve belirli mineral yağlardan alınır. Genellikle, enerjiyi satan firma verginin yükümlüsüdür; ancak firma bu yükü alıcılara yansıtabilir. Vergi oranları kulllanım miktarına göre değişmektedir. Seralarda kullanılan doğal gaz ve mineral yağlar için özel vergi oranları geçerlidir.

 

f) Ambalaj (Paket) Vergisi

Bu vergi 01 Ocak 2008’de uygulanmaya başlamıştır. Ambalaj üreticileri ve ithalatçıları verginin mükellefidirler. Mükellef başına 15.000 kg’lık bir istisna vardır. Yani, ambalaj vergisi mükellefi olan bir firma 15.000 kg üzerindeki ambalaj için vergi ödeyecektir; bu rakamın altında kalan firmalara vergi uygulanmaz.

 

Vergi tarifesi her bir kilo ambalaj malzemesi içinaşağıdaki gibidir:

Malzeme                                Birincil Ambalaj                   İkincil Ambalaj        

Cam                                       € 0.0456                                € 0.0160

Alüminyum                              € 0.5731                                € 0.2011

Diğer Metaller                         € 0.1126         € 0.0395

Plastik                                     € 0.3554                                € 0.1247

Biy. parçalanabilen plastik     € 0.1777                                  € 0.0624

Kağıt ve karton                       € 0.0641                                € 0.0225

Ağaç                                       € 0.0228                                € 0.0080

Diğer malzemeler                    € 0.1017                                € 0.0357

 

 

6. Gümrük Vergileri

Avrupa Birliği’ne (AB) ithal edilen malların çoğunluğu gümrük vergilerine tabidir. Vergiyi ürünün AB’ye girişi sırasında ilgili ülke gümrük idaresi tahsil eder ve daha sonra AB’ye iletir. Gümrük vergileri AB’nin geliridir; ancak Hollanda tahsil ettiği gümrük vergisinin %25’ini alıkoyma hakkına sahiptir.

 

Gümrük vergileri şunları kapsar:

· AB’nin Gümrük Tarifesi çerçevesinde alınan gümrük vergileri,

· Gümrük vergisiyle aynı etkiye sahip vergiler (anti-dumping vergi


FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Avrupa Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Fas Turizmi ve Fas Resimleri
  Fas Turizmi ve Fas Resimleri
 • Bir Gül Bahçesine Girercesine
  Bir Gül Bahçesine Girercesine
 • Poz veren hayvanlar
  Poz veren hayvanlar
 • Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
  Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
 • Halı ve Kilim Motiflerinden Örnekler
  Halı ve Kilim Motiflerinden Örnekler
 • 1932 Yılı Reklamları
  1932 Yılı Reklamları
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
  Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
 • Frikik oyunu
  Frikik oyunu
 • Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
  Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
 • Bob Marley-no woman no cry
  Bob Marley-no woman no cry
 • Kedilerin efendisi
  Kedilerin efendisi
 • Osmangazi köprüsünden geçiş
  Osmangazi köprüsünden geçiş
VİDEO GALERİ
YUKARI