Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort istanbul escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort bayan vtunnel
Bugun...
Bizi izleyin:Osman Gazi Dönemi Özellikleri ve Hayatı

Tarih: 09-07-2017 12:18:03 + -


Osmanlı Devletini İkinci Sultanı olan Orhan Bey, devleti devlet yapan tüm teşekkülleri yapmış ve devleti bir gerçek kurum haline getirmiştir.


Osman Gazi Dönemi Özellikleri ve Hayatı

 

Orhan Gazi Han

 

Osmanlı Sultanları'nın ikincisdir. 1281 yılında Söğüt'te doğdu. Babası Osman Bey, annesi ise Şeyh Edebali'nin kızı Mal Hatun dur. Orhan Bey gençliğinden itibaren Bizans tekfurları ile olan tüm kazalara katılmıştır.

 

Orhan Gazi şahsiyet olarak halim, selim, son derece merhametli bir insanda, kolay kızmaz kızdığı zaman belli etmezdi. Askerlerini ve tebaasını kendinden daha fazla koruduğu söylenirdi, muharebeler de zayiat durumuna dikkat eder,zayiat verilebilecek mevkilerin  hepsini kuşatma ile kolaylaştırıp teslim olmalarını beklerdi. Çok adil olduğu, salih Bir Müslüman olduğu, İslam hukukuna tereddütsüz uygulamaya çalıştığı bazı kaynaklarda yazılmaktadır.

1298 yılında Bizanslıların tertiplediği Osman Gazi'nin de davet edilerek suikast planlandığı bir düğünde Orhangazi'de bu hilenin bozulmasın da görev alanlardandır.

 

Bilecik tekfuruna gelin gidecek Yarhisar tekfurunun kızı Holofira'yı düğünü basıp esir almıştır.

 

Holofira, İslamiyeti kabul edip  müslüman olunca adı Nilüfer Hatun olarak değiştirildi. Orhan Bey, Nilüfer Hatun ile evlendi.

 

Babası Osman Gazi 1299 yılında istiklâlini ilan ettiği vakit, devleti idari bölgeleri ayırmış Orhangazi'yide 1301 de Sultanönü Bölgesi'nin beyliğine tayin etmiştir.

 

1302 de Yenişehir ile İznik arasındaki Köprühisarı feth etmiştir.

 

1303 yılında ülkesinde oturan Çavdarlı Aşireti'nin Osmanlı hududuna tecavüzlerinin önüne geçerek, 1315 de Çavdar Bey'i  esir almıştır.

 

1317 de Karatekin, Ebusuyu, Karacbeş, Tuzpazarı, Kapucuk ve Keresteci kalelerinin fetih hareketine katılmıştır.

 

Osmangazi, 1320 yılından itibaren yaşının ilerlemesi ve hastalıklarının artması sebebiyle Orhangazi'yi seferlere kumandan olarak tayin etmiştir.

 

1321 Mudanya Gemlik seferinde, Mudanyayı fethetmiş Bursa'nın denizle  irtibatını kesmiştir 1325 de Bursa'nın güneyindeki Astronotu fethedince şehrin ablukasını daha da şiddetlendirmiş, 1326 yılında Bursa'nın Pınarbaşı Mevkiine girerek karargahını kornmuş ve şehrin kalesi'ni kuşatmıştır. 1314 yılında abluka altındaki Bursa kalesini kurtarmaktan ve yardım gelmekten ümidini kesmiş olan kale kumandanları teslim şartlarını görüşmeye başlamışlar  ve Orhan bey 6 Nisan 1326 tarihinde Bursa'ya teslim almıştır.

 

Kale muhafızı Evrenuz, İslamiyeti kabul ederek Osmanlı hizmetine girmiştir. Osman Bey Bursa'nın fethini haber alınca Orhan bey'i Osmanlı Hanedanına varis tayin etmiştir.

 

Orhan Bey babasının 1 ağustos 1326 tarihinde vefatı ile Osmanlı Sultanı olmuştur. Orhan Bey dedesi Ertuğrul Gazi'nin vefat ettiği 1281 de doğduğu gibi babasının vefat ettiği 1326 tarihin de kendi oğlu ve kendisinden sonraki Osmanlı Sultanı Murat Hüdavendigar doğmuştur.

 

Orhan Gazi'nin sultan olmasıyla Osmanlı Devleti'nin merkezi Yenişehir'den Bursa'ya nakledildi. Askeri, idare faaliyetleri ağırlık verilip iktisadi müesseseler düzeltildi. 1327 de Bursa'da İlk Osmanlı parası Gümüş akçe olarak basıldı. İlk düzenli medrese kuruldu, ve yine Osmanlı da ilk düzenli ordular kurularak yaya piyade birlikleri tesis edildi.

 

Osmanlı'ların Boğaz sahillerine ilerlemeleri Bizans İmparatorluğunu telaşlandırdı.Orhan Gazi'nin İznik'i de kuşatmış olması tedirginşiği iyice artırınca  Bizans Kayseri  Üçüncü Andronikos ordu hazırlayarak 1329 yılında İstanbul'un Anadolu yakasına geçerek Floken de karargah kurdu. Orhan Gazi İznik kuşatmasına bir miktar asker bırakarak, 8000 kişilik bir kuvvetle Bizans'ın Kayserine  karşı harekete geçti. Maltepe (Pelekanon)  mevkiinde düşmanla karşılaştı 1329 mayıs'ında meydana gelen Osmanlı-Bizans muharebesi sabahtan akşama kadar sürdü. Bizans Kayseri tutunamayacağını anlayınca gece karanlığından istifade ederek  karargahına dönerken, Orhan Gazi fırsatı kaçırmadı gece muharebe şartlarını iyi bilen Osmanlı ordusu Bizans ordusunu gece taarruza tutarak ağır hasar verdi. Bizans Kayseri yaralı vaziyette kaçırılarak canını kurtarabildi ise de ordusu İmha edildi.

 

Orhan Gazi İznik kuşatmasının şiddetini artırdı. İznik komutanı Pelekanon muharebesinin sonucunu öğrenince kendisine yardım gelmeyeceğini anladığından  Osmanlılara teslim olmak istedi. Orhan Gazi İznik Kalesi'ni teslim aldı. Ahaliden Arzu edenlerin eşyalarıyla gitmesine müsaade edildi buna rağmen ahalinin çoğu Osmanlı idaresini tercih etmiştir.

 

İznik in tarihteki öneminden bir tanesi muharebe ve kuşatmada beyleri ölen  İznik'li kadınlar Orhan Gazi'ye müracaat ederek sahipsiz kaldıklarını Müslüman olup Osmanlı'lardan isteyenlerle evlenebileceklerini ilettiler.

 

Orhan Gazi İznik'in yerli kadınlarının arzularını ilan edip bekarları evlendirirdi. İznik'te kalıp Müslüman olmayanlara İslamiyet'in gayrimüslimlere olan hukuku tatbik edilip vergilendirildi. Osmanlı Devleti'nin merkezi geçici olarak İznik e taşındı. İznik imar edilip İslami eserler ile süslendi.  Orhan Gazi İznik'in en büyük kilisesini camiye çevir tip burada cuma namazı kıldı, Manastırı'nı da medreseye çevirdi.

 

1331 de taraklı Mudurnu ve Göynük kasabaları Osmanlı ülkesine katıldı.

 

1333 de Gemlik 1336 da kirmasti mihaliç ve Ulubat kasabaları fethedildi.

1330 da anlaşma ile kuşatılması kaldırılan İzmit 1337 yılında Koyulhisar Kale ile kesin olarak fethedildi 1337 de Hereke Yalova ve Armutlu'nun fethedilmesi ile Osmanlı Devleti'nin kudurdu boğaz sahiline dayandı.

 

Bizans'taki saltanat mücadelelerinde taht iddiacıları Orhan Gazi'nin desteğini sağlamak istediler. Altıncı Yuannis Kantakuzen kızı Teodora'yı Orhan Gazi'ye verdi. Orhangazi 5000 Osmanlı askerini Avrupa kıtasına geçirip Kanakuzen'e yardımcı gönderdi.Kantakuzen'e yardım için Trakya'ya geçen Osmanlı askeri bölgede keşif yaparak çevreyi tanıma fırsatı buldu.

 

 Orhan Gazi'nin desteğiyle Bizans tahtına sahip olan Altıncı Kantakuzen 1347 de damadını Üsküdar'a davet ederek görüştü. Orhan Gazi Üsküdar'da üç gün misafir kaldı. Kantakuzen Bizans'daki yerini sağlamlaştıranca papayla gizli münasebet içine girdi. Akdeniz, Ege ,İstanbul'da Karadeniz'de koloni rekabetinde  Venedik'lilere Bizans Kayseri destek verince Orhangazi'de buna karşılık olarak Ceneviz'lilere yardım ettiği.

 

 Orhangazi Bizans'ın Papalık ile olan irtibatını haber alınca 1352 de Üsküdar ve Kadıköy ile Marmara Adalarını feth ettirdi. Kantakuzen aleyhine batıdan Bulgarlar ve Sırplar harekete geçince, Osmanlılara karşı, papalık ile ittifak içinde olmasına rağmen döneklik yaparak Orhan Gazi'den yardım istedi. Orhan Gazi Bizanslı'lardan Gelibolu Yarımadası'ndaki kalelerden birinin sözünü alınca oğlu Vezir Süleyman Şah kumandasında 10000 kişilik Osmanlı kuvveti gönderdi. Kantakuzen Osmanlı askerinin yardımıyla Dimitoka'da Bulgar ve Sırplara karşı başarılı savaşlar yaptı. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Şah Anadolu'ya dönerken Bizans Kayseri'nin Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlılara verdiği Çimpe Kalesi'nde asker bıraktı. 1353 yılında Osmanlıların Çimpe Kalesi'ne yerleşmesiyle Rumeli'deki fetihler için bir üsse sahip oldular.

1356 senesinde Süleyman Şah, Doğu Trakya geçerek Malkara ile Keşan ve Çorlu'ya aldı, bölgedeki Osmanlı hakimiyetini kuvvetlendirmek için Anadolu'dan Türk İslam nüfusu getirilerek İskan Siyaseti tatbik edilmiştir.

 

Devlet Teşkilatlanması

 

Orhan Gazi Sultan olmasıyla devlet teşekkülerini kuvvetlendirmeye ve yenilerini kurmaya başladı. Saltanatın 3. yılında 1329 da ilk Osmanlı akçesi Bursa'da gümüşten kesildi.

 

 Ordu askeri sınıflara ayrıldı. Atlı aşiret kuvvetleri yanında devamlı ve ücretli askeri birlikler kuruldu, askeri birliklerde onluk sistem tatbik edildiği, yaya denilen piyade askerler, onar, yüzer kişilik, manga ve bölükleri ayrıldı. Kumandanlarına Onbaşı, Yüzbaşı ve bin mevcutlu kuvvetlerin başındakilere de Binbaşı rütbesi verildi.

 

 Müsellem denilen süvari kuvvetinin 30 askeri 1 Ocak kabul edildi İlk planda biner kişilik birlikler halinde kurulan yaya ve müsellem sayıları zamanla artırıldı. Askerlerin savaş dışında iş yapabilmeleri için Tımar sisteminin tatbik edildi. Devlet teşkilatından Divan kuruldu, divana devletin başkanı padişah ile icabında hükümet başkanı Vezir başkanlık ederdi. Orhan Gazi devrinde ilk vezir alimlerden Hacı Kemalettin oğlu Alaattin paşa'dır. Vezirler Paşa ünvanı taşırlardı, devletin askeri ve idari bütün işlerinde padişaha yardımcı olurlardı, şehir ve kazalar Kadı ve subaşılar idaresinde idi. Kadı idari ve adli, Subaşı da asayiş ile askeri işlere bakarlardı. Orhan Gazi devrinde en yüksek kadılık makamı Bursa Kadılığı  olup tayinlerede  bakardı.

 

Orhan Gazi 1359 yılında vefat etti, kabri Bursa'daki Gümüşlü Kümbet'dedir. Orhan Gazi'nin vefat tarihinde Osmanlı Devletinin hakim olduğu bölgeler ; Bilecik, Bursa, Balıkesir, Bolu ve civarı, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir,Çanakkale, İstanbul'un bir kaç Kale hariç bütün Asya toprakları, Ankara, Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Kızılcahamam, Haymana, Polatlı, Soma, Kırkağaç, Domaniç, Bergama, Dikili, Kınık, Marmara Adaları, Trakya'da Tekirdağ Lüleburgaz İpsala ve  Keşan dır.

 


FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Tarih Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Fas Turizmi ve Fas Resimleri
  Fas Turizmi ve Fas Resimleri
 • Bir Gül Bahçesine Girercesine
  Bir Gül Bahçesine Girercesine
 • Poz veren hayvanlar
  Poz veren hayvanlar
 • Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
  Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
 • Halı ve Kilim Motiflerinden Örnekler
  Halı ve Kilim Motiflerinden Örnekler
 • 1932 Yılı Reklamları
  1932 Yılı Reklamları
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
  Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
 • Frikik oyunu
  Frikik oyunu
 • Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
  Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
 • Bob Marley-no woman no cry
  Bob Marley-no woman no cry
 • Kedilerin efendisi
  Kedilerin efendisi
 • Osmangazi köprüsünden geçiş
  Osmangazi köprüsünden geçiş
VİDEO GALERİ
YUKARI